Onderdelen van SHOP 

Missie en visie

SHOP is gevestigd in Den Haag en biedt dienst- en hulpverlening aan (voormalig) sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en overige betrokkenen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse of religie. Onze uitgangspunten zijn altijd dat sekswerk een legitiem beroep is en dat we misstanden bestrijden, in welke beroepsgroep of branche dan ook. Dwang, misleiding, uitbuiting, intimidatie of geweld zijn onacceptabel. Overal en altijd.

SHOP ondersteunt sekswerkers (vrouw, man, transpersoon) bij een veilige uitoefening van hun beroep. We werken aan het verbeteren van hun positie en bestrijden het stigma over sekswerk. We ondersteunen en begeleiden ex- sekswerkers in nieuw gemaakte keuzes, zoals een carrièreswitch. Ook leveren we een bijdrage aan de bestrijding van (inter-)nationale mensenhandel en ondersteunen we slachtoffers en overige betrokkenen.

‘SHOP zet zich al jaren in om het stigma te bestrijden en sekswerk uit de taboesfeer te halen en meer bespreekbaar te maken’

Maria Scali, directeur SHOP

>>> SHOP WERKT AAN DESTIGMATISERING VAN SEKSWERK   

Gedragscode Integriteit SHOP

Integer handelen is een randvoorwaarde voor het werk wat SHOP dagelijks uitvoert. In onze gedragscode integriteit staat hoe wij veilig en respectvol ons werk kunnen uitvoeren en op welke manier wij daar invulling aan geven. Het gedrag van onze medewerkers of vrijwilligers heeft invloed op onze cliënten en samenwerkingspartners. Dit document gaat dan ook over gedrag, normen en waarden en over maatregelen die we nemen bij grensoverschrijdend gedrag. De veiligheid van onze cliënten, medewerkers en relaties staat voorop. Net als vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan.

Download hier de gedragscode: Gedragscode Integriteit

Regie over je leven voeren

Bij SHOP gaan we uit van de kracht van de cliënt. We beschikken over brede en diverse hulp- en dienstverlening.
De volgende onderdelen maken deel uit van SHOP.

Directeur
Maria Scali

Bestuur
SHOP is een stichting in de sector Zorg en Welzijn met een toezichthoudend bestuur. De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligers vergoeding.

Bestuursleden
Francine Loos, Voorzitter
Lammert Winters, Penningmeester
Aad Wessel, Secretaris