Onderdelen van SHOP 

Vacatures

Zorgcoördinator m/v

32 uur per week

Wat ga jij doen als Zorgcoördinator?

Als zorgcoördinator voer je gesprekken met het jonge en minderjarige (vermoedelijk) slachtoffers en stel je een integraal trajectplan op; je coördineert en monitort de uitvoering van dit plan. Daarbij schakel je zo nodig de benodigde partijen in voor de uitvoering van de hulp, begeleiding en ondersteuning bij zowel het strafrechtelijke traject als eventueel het verblijfsrechtelijk traject. De doelgroep is divers samengesteld, waarbij individuele cliënten te maken kunnen hebben met complexe problematiek.

Daarnaast coördineer je de informatie-uitwisseling tussen de betrokken hulpverleners; je bewaakt de voortgang en de termijnen; je toetst het nakomen van gemaakte afspraken. Je intervenieert als een traject vastloopt en draagt zorg voor het opschalen naar andere betrokkenen. Je werkt mee aan het opbouwen  en onderhouden  van een regionaal en landelijk netwerk van zorgaanbieders om een samenhangend hulp -en ondersteuningsaanbod voor (vermoedelijk) jeugdige en minderjarige slachtoffers in kaart te brengen. Je zorgt voor voorlichting over en bewustwording van de problematiek t.a.v. mensenhandel onder andere bij organisaties en instanties en biedt informatie- en advies aan professionals. Uiteraard verricht je ook de nodige administratieve taken en lever je cijfermatige informatie aan CoMensHa en aan diverse ketenpartners en subsidiegevers

Wat verwacht SHOP van je?

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.

 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis en ervaring met minderjarige en jonge slachtoffers van mensenhandel.
 • Kennis van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de sector en ten aanzien van uitbuiting en mensenhandel.
 • Naast een vloeiende beheersing van het Nederlands beheers je ook de Engelse taal. Mocht je je in meerdere talen kunnen uitdrukken dan is dat een pré.
 • Jij bent proactief en stressbestendig
 • Je bent in staat mogelijk verschillende belangen in kaart te brengen en deze te vertalen in een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst.
 • Je bent en blijft op de hoogte van vakinhoudelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die met het onderwerp mensenhandel samenhangen.

Wat kan je van SHOP verwachten?

Een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 8. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 17%.

Wil je reageren op deze uitdagende  baan;

Dat kan tot 31 mei a.s via [email protected] ter attentie van Peter Kroes, afdeling HR. Wil je eerst nog contact over deze functie hebben, dat kan ook. Nicole Harms, manager primaire proces staat je graag te woord, Jij kunt haar via [email protected] een mail sturen zodat zij met jou contact opneemt. Laat in de email wel weten wanneer je beschikbaar bent.

Wij begrijpen best dat externe werving & selectie -partijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Medewerk(st)er 24-uurs Opvang

Algemeen

Als medewerker ben jij de eerste aanspreekpunt voor mensen die in een noodsituatie worden opgevangen. Tijdens de opvang signaleer de behoefte zodanig, dat op basis van de verzamelde gegevens een hulpverleningsplan kan worden opgesteld/bijgesteld. Het hulpverleningsplan moet zodanig zijn vormgegeven dat dit kan worden uitgevoerd en aansluit bij de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden. Gedurende het verblijf is het de bedoeling dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren binnen de groep en in staat is de gestelde doelen te behalen.

Enkele specifieke taken

 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt middels het verzorgen van de start van een aanmelding en in overleg met collega’s van diverse disciplines.
 • Verstrekt informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening.
 • Draagt zorg voor de begeleiding van de cliënten en betrekt hen actief in de uitvoering van het hulpverleningsplan. Bevordert een goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van omgangsafspraken.Borgt de veiligheid van de cliënten en handelt – binnen de kaders van de functie – in crisissituaties.
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen.Voert gesprekken met cliënten in geval van situaties waarin de veiligheid in het geding is.
 • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven.
 • Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt.
 • Stimuleert participatie bij activiteiten. Voert daartoe stimulerende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt.
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt. Evalueert de cliëntsituatie.
 • Signaleert knelpunten en bespreekt deze met de teamleider.

Wat verwachten SHOP van je?

Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau en heb je een gedegen kennis van de doelgroep. Verder heb je kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten. Basiskennis van groepsdynamica en van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek van de doelgroepen zijn aanwezig.

Wat kan je van SHOP verwachten?

SHOP is een lerende organisatie die haar maatschappelijk opdracht uitvoert door haar cliënten en de ontwikkeling van haar medewerkers centraal te stellen. Bij deze  organisatie visie past een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief.  Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 6. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 18%.

Wil je reageren op deze uitdagende  baan;

Dat kan tot 16 mei 2022 via [email protected] ter attentie van Peter Kroes, Sr HR Adviseur. Wil je eerst nog contact over deze functie hebben, dat kan ook.  Je kunt mij via [email protected] een mail sturen zodat ik, na 9 mei, contact met je opneem. Laat in de email wel weten wanneer je beschikbaar bent en natuurlijk je telefoonnummer.

Wij begrijpen best dat externe werving & selectie -partijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Maatschappelijk werk bij SHOP

32 uur per week

 

Wie zijn wij?

SHOP is een in Den Haag gevestigd kennis- en expertise centrum op het gebied van sekswerk en mensenhandel. Wij bieden diverse vormen van hulp- en dienstverlening aan (ex-)sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en betrokkenen ongeacht leeftijd, nationaliteit, sekse of religie. De uitgangspunten waarop de missie van SHOP is gebaseerd, zijn:

 1. Het bieden van seksuele dienstverlening is een beroep dat legitiem en verankerd is in de wet.
 2. Het bestrijden van alle vormen van misstanden bij de seksbranche, arbeid of criminele circuit, waarbij mensen onder dwang, misleiding, intimidatie of geweld aan het werk worden gezet.

De kerntaken van SHOP worden uitgeoefend door verschillende teams die met elkaar samenwerken. Naast de hulp- en dienstverlening op de bovengenoemde gebieden biedt SHOP Zorgcoördinatie mensenhandel voor zowel volwassenen als minderjarigen in de Veiligheidsregio Den Haag. Zij levert hierdoor een bijdrage aan de bestrijding van (inter)nationale mensenhandel en uitbuiting.

Wat ga je doen als Maatschappelijk Werker?

Algemeen

Als maatschappelijk werker ontwikkel je een hulpverleningsplan zodanig dat de cliënt wordt gestimuleerd en ondersteund in het inventariseren van de hulpvraag. Samen met de cliënt formuleer je doelstellingen die passen bij de cliëntsituatie conform de SRH methodiek.

Specifiek

 • Zorgt voor de behandeling van de aanmelding en verzorgt de intake.
 • Verzamelt informatie met de cliënt en ondersteunt hen in het verkennen van diens situatie, problematiek, behoeften, probleemoplossend vermogen, motivatie en mogelijkheden op de verschillende leefgebieden.
 • Stimuleert de cliënt in het verhelderen, analyseren en formuleren van de hulpvraag en informeert hen over het hulpaanbod. Formuleert – samen met de cliënt – een hulpvraag, rekening houdend met het handelingsvermogen en niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines.
 • Stelt een hulpverleningsplan op en betrekt de cliënt actief in dit proces.
 • Tijdens de bureaudiensten verstrek je informatie aan derden over o.a. SHOP, regelingen, voorzieningen en mogelijke handelswijzen bij instanties, etc.
 • Verwijst cliënten waar nodig door.

Wat verwachten SHOP van je?

Je beschikt over een HBO richting Social Work /MWD en hebt een gedegen kennis van de doelgroep. Het is een pré als je de Spaanse taal beheerst en gezien de huidige personele samenstelling heeft een man of transpersoon onze voorkeur. Voor deze functie is kennis van de organisatorische processen en groepsprocessen onontbeerlijk. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is in deze functie belangrijk omdat je zowel interne als externe contacten onderhoudt op allerlei niveaus.

Wat kan je van SHOP verwachten?

SHOP is een lerende organisatie die haar maatschappelijk opdracht uitvoert door haar cliënten en de ontwikkeling van haar medewerkers centraal te stellen. Bij deze organisatievisie past een open werksfeer waar betrokkenheid en professionaliteit samen gaan. Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. Salariëring conform de cao Sociaal Werk schaal 8. Tot de overige arbeidsvoorwaarden behoren deelname aan het pensioenfonds PFZW en een loopbaanbudget. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in een individueel keuzebudget van ca 18%

Wil je reageren op deze uitdagende  baan;
Via [email protected] ter attentie van Peter Kroes, Sr HR Adviseur.
Wil je eerst nog contact over deze functie hebben, dat kan ook. Je kunt Nicole Harms, manager primaire proces [email protected] een mail sturen zodat zij met jou contact kan opnemen. Laat in de email wel weten wanneer je beschikbaar bent en natuurlijk je telefoonnummer.

Wij begrijpen best dat externe werving & selectie -partijen graag met ons willen meekijken en kandidaten willen aanleveren voor deze mooie functie. Wij denken dit zelf te kunnen mocht het ons niet lukken nemen wij contact met u op. Wij vinden u zeker wel.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Algemeen bestuurslid

We zoeken…. 

 • Ervaren bestuursleden met ervaring op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en/of belangenbehartiging.
 • Ervaring in de non-profitsector is een pré, maar geen vereiste. 
 • Bestuursleden die met de collega bestuursleden en de directeur in staat zijn om de kwalitatieve omslag van de laatste jaren verder door te zetten. Het bestuur is onder meer bezig met de implementatie van de WBTR en gebruikt dit als vliegwiel voor haar beleid en sturing.
 • Bestuursleden die ervaring hebben met een bestuur op afstand, waarbij een duidelijk onderscheid is tussen de rollen van het bestuur en die van de uitvoeringsorganisatie.
 • Minimaal 1 dagdeel per maand aan de organisatie kunnen besteden en bij voorkeur beschikt over een netwerk in het Haagse of Hollands Midden.

We bieden….. 

– Een organisatie in beweging met vele maatschappelijke uitdagingen;
– Een vrijwilligersvergoeding;
– Een uitgebreide profielbeschrijving van het bestuur en informatie over SHOP kunt u opvragen bij  [email protected]

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Mw. Anouschka Laheij via [email protected] of tijdens kantooruren telefonisch op nummer 070-3614747.

Gelieve uw reactie per email versturen naar [email protected], t.a.v. de voorzitter. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Wil je werken bij SHOP?

Wij hebben momenteel geen andere openstaande vacatures.

Wil je een open sollicitatie sturen of zoek je een stageplaats?
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar: [email protected].

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent SHOP als erkend leerbedrijf educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is SHOP bevoegd stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.